Contoh Teks Khutbah Jum'at Dalam Bahasa Sunda Singkat Pilihan Bulan Muharram Terbaru

Peristiwa Tanggal 10 Muharram , Muharram ialah salah satu dari empat yang di muliakan oleh allah swt tentunya selain bulan ramadhan. Memang di dalam agama islam tiap waktunya memiliki keunggulan masing-masing. Namun di bulan muharam ini berbeda alasannya begitu berbagai peristiwa-peristiwa yang sangat menarik.

Bahkan sejarah tersebut bukan hanya terdapat beberapa saja namun sangat banyak , serta hampir kebanyakan membuktikan kekuasaan allah swt terutama yang berafiliasi dengan usaha penyebaran agama islam , mampu di ambil pola salah satunya ialah nabi musa beserta kaumnya yang selamat dari musuh-musuhnya.

Selain di jadikan sebagai bulan puasa , muharram ini juga termasuk pada salah satu momen yang sangat istimewa , di mana seluruh amal baik yang di kerjakan mampu menerima fahala yang berlipat ganda , contohnya puasa tanggal 9 dan 10 muharram. Nak buat anda yang sedang mencari khutbah jum'at muharram bahasa sunda untuk di jadikan acuan maka mampu pribadi lihat di bawah ini , Kami beri judul "Peristiwa Tanggal 10 Muharram".

Contoh Khutbah Jum'at Bahasa Sunda Singkat Pilihan Bulan Muharram

Khutbah 1

Alamdulillahiladzii ja'alal muharroma awwalal'aami. Asyhadu allaa ilaha illallohul malikul 'allaam. wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rosuuluhu sayyidul kholaqi wal anaam. Allohumma fasolli wasallimu wabaarik 'alaa sayyidina wa maulaanaa muhammadan wa'alaa aalihi wa ashaabihil kariim (i). ammaa ba'du : Faa ayyuhal haadiruun (a). uusiikum wa iyyaaya bi taqwallohi wal iqtidaai bi rusulillaahi sollaallohu 'alaihi wa sallam.

Hadirin hebat jum'at anu mulya

Saparantosna nyanggaken sadaya puji ka gusti alloh subhanahu wa ta'ala sareng nyembahken solawat ka kanjeng nabi muhammad saw , ka kulawargina miwah para sahabatna. teu aya sanes anu lagkung ti payun ka haturken : sumangga urang sami-sami taqwa anu saleres-leresna , taqwa anu pinuh ku hari , taqwa anu sanggup nyumponan dauhan gusti , taqwa anu sanggup ninggalken cegahan gusti , taqwa anu mawa tambahna harta anu halal , malah taqwa pikeun beukeul engke di mana tos dongkap ka ajal. Tegesna taqwa anu jadi panungtun kana kamulyaan jeng ka bagjaan dunya akherat.

Hadirin Kaum Muslimin

Peryogi ku urang ka uninga , asal-usul kumargi bulan muharram di damel awal tahun gres ku umat islam , Nyaeta , dina ka tilu belas taun , saparantosna kanjeng nabi muhammad saw di angkat janten nabi sareng rosul , anjena nampi wahyu ti alloh anu mangrupi parentah hijrah ka kota madinah , sabab dina sa jero dua belas taun eta da'wah islam di makah te katingal pesat dina kamajuan nana , malah kasalametan kanjeng nabi nyalira ka ancam. Salajengna saparantosna rosul wafat , pamarentah di madinah nugasken para hebat titimangsa ka hebat sejarah jeng hebat hukum , anu ngatur tata terbib jalana usaha nga ma'murken negara , semoga ngarumusken tarikh islam. Maka di tetepken kalawan ijma' tarikh hijriyah , anu taun baruna di bulan muharram , jadi piken umat muslim mah taun gres teh bulan muharram.

Numutken katerangan ahli-ahli sejarah dina bulan muharram teh ngandung waktu anu bersejarah anu di pandang istimewa , nyaeta ayana poe asuro tanggal 10 muharram. Dina tanggal 10 eta teh ngandung peristiwa-peristiwa anu kacida gumilang di antarana :

1. Di tampi tobatna nabi adam ku gusti alloh.

2. Kanjeng nabi idris a.s di angkat darajatna kana darajat anu luhur.

3. Di salametken nana nabi a.s nuh tina ancaman banjir.

4. Di salametkenana kanjeng nabi ibrahimm a.s tina durukanana raja namrud.

5. Di salametkenana nabi yusuf a.s jeng di kaluarkenana tina penjara sabab fitnah.

6. Di Salametkenana kanjeng nabi musa a.s jeng para mu'minin tina kepungan tentara firaun.

7. Ancur leburna sarta berserakan nana kakuatan fir'aun serta di keremna di laut anu di pentasan ku kanjeng nabi musa a.s.

Sakitu tina sawarehna catetan peristiwa-peristiwa anu gumilang , anu terjadi dina poe asyuro tegesna tanggal sapuluh muharram. Poe asuro ie mangrupiken poe anu ku kanjeng nabi muhammad saw di anjurken ka kaum muslimin piken mieling jeng ngagungken nana , anjena miwarang dina tanggal 9 jeng sapuluh muharram puasa sunat , numutken hadis anu di riwayatken ku Mu'awiyah bin Abi Sufyan , pidawuhna.

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر

Hartosna : Simkuring nguping kanjeng rosululloh saw ngadawuh kie : saenya-enyana poe ayena teh poe asyuro , hente di wajibken ka aranjen saum mah , tapi kaula mah ayena teh saum , saha-saha anu karep pek saum , saha-saha anu hente mah entong.

Hadirin Kaum Muslimin

Ka kanjeng nabi muhammad saw aya nu naros tina perkara saum dina poe asyura , waleranana nyaeta " yukaffirus sanatal maadiyata" anu hartosn pahala saum dina poe asyuro teh matak nutupan kana dosa-dosa anuu ges kaliwat. Kumargi kaum yahudi dina tanggal sapuluh muharram teh sok paruasa , Kanjeng nabi ngadawuh ka umat islam semoga saum atawa puasa tanggal sapuluh jeng tanggal salapanna , sarta dina petingan nana di sunatken sahur hela , jadi saumna dua poe , beda jeng kaum yahudi.

Hadirin Kaum muslimin

Sasih muharram teh kalebetken kana sasih hurum nyaeta bulan anu di muliaken ku alloh swt , ngenaan problem ie rosululoh saw ngadawuh anu pihartosen nana :

"Saha-saha anu puasa dina bulan hurum tilu poe nyaeta kemis , jum'at jeng sbatu , ganjaran na teh saperi ganjaran jalma anu ibadah dina sajero tujuh ratus tahun. (R:Atthabarani ti Abas)

Hadirin Kaum Muslimin

Ku datangna sasih muharram , mangrupiken hiji ka untungan pikeun umat muslim , piken anu kersa ngesian ie sasih mulia ku pirang-pirang amal soleh. Ku margi kitu sumangga dina sasih ie seerken rupa-rupa ka alusan , boh carana mah ku nyien masjid ,sodaqoh atanapi amal jariyah , waqaf tempat-tempat ibadah ,
ngadamel madrasah jeng anu lainna , anu pikeun bekel urang dina poe qiyamah.Sareng ulah kendat-kendat neneda ka gusti alloh anu maha kawasa , semoga salamina urang sadaya di bing-bing dina ka taqwaan , di paparin ka kiyatan ngalaksanaken sagala parentahna sareng nebihan cegahan nana.

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

Hartosna : Masing taroat maraneh ka alloh jeng ka rosul sarta masing ati-ati , upama maraneh ngabalier , sing nyaho bae maraneh yen taya dei kawajiban rosul kami salianti nepiken kalawan tetela (QS Al-Maidah : 92).

Barokalohuli wa lakum bil quranil adzim , wa nafa'anii wa iyyakum bimaa fihi minal aayaati wa dzikril karim. Wa taqobbala minni wa min qum tilaa wa tahu innahu huwas samii'ul 'aliim , wa aquulu qouli haadaa wastaghfiruuhu innahu huwal ghofuurur-rohim.

Itulah secara singkat pola khutbah bulan muharram terbaru , untuk khutbah keduanya silahkan mampu anda lihat di halam lainnya. meskipun hanya sekilas mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua , terutama mampu membantu anda yang sedang mencarinya. dan yang terakhir mohon maaf atas segala keterbatasannya.

Previous
Next Post »